Τεχνική
  • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΤΕΝΟΝΤΩΝ – ΟΣΤΩΝ – ΟΝΥΧΩΝ
  • ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
  • ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  • ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
  • ΝΟΣΟΣ DUPUYTREN
  • ΝΟΣΟΣ DEQUERVEN
  • ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ

– Συνδακτυλία
– Πολυδακτυλία
– Καμπτοδακτυλία – Κλινοδακτυλία